Ceny transferowe (transakcyjne)

Cena transferowa jest terminem, który nie jest jednoznaczny, nie posiadał on też do niedawna definicji legalnej na gruncie przepisów o podatku dochodowym. Przyjęło się uważać, iż ceny transferowe to ceny wewnątrzgrupowe/wewnątrzkorporacyjne stosowane przy przeniesieniu dóbr lub świadczeniu usług.

Warto zaznaczyć, że cena transakcyjna jest zawsze efektem wewnętrznych decyzji podejmowanych w obrębie podmiotów powiązanych (grupy kapitałowej), a nie układu sił rynkowych czy innych czynników, dlatego mogą być kształtowane na podstawie różnych danych wejściowych, takich jak na przykład ceny rynkowe, stosowane przez przedsiębiorstwo sprzedaży zewnętrznej czy ceny opierające się na kosztach rzeczywistych wytworzenia na poziomie kosztów zmiennych bądź całkowitych.

 

Ceny transakcyjne zazwyczaj mają znaczący wpływ na ostateczny obraz zysków bądź strat w poszczególnych częściach grupy kapitałowej.

 

Ceny transakcyjne – kluczowe regulacje

 

Obecnie obowiązujące regulacje dotyczące cen transakcyjnych można podzielić na trzy podstawowe grupy:

 

regulacje krajowe, do których są zaliczane przede wszystkim odpowiednie przepisy ustaw o podatkach dochodowych wraz z rozporządzeniami, przepisy podatku od towarów i usług w zakresie ustalania cen rynkowych, a także przepisy Ordynacji Podatkowej w zakresie tzw. uprzednich porozumień cenowych;

 

regulacje unijne, spośród których za najważniejsze uważane są: koncepcja znormalizowanej dokumentacji cen transferowych Unii Europejskiej, która została ogłoszona komunikatem Komisji UE z dnia 7 listopada 2005 roku (w sprawie eliminowania podwójnego opodatkowania w przypadku korekty zysków podmiotów powiązanych) oraz komunikat Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego i Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie prac Wspólnego Forum UE do spraw Cen Transakcyjnych w okresie od marca 2007 do marca 2009 roku;

 

regulacje międzynarodowe, zwłaszcza bilateralne postanowienia umów nakazujących unikanie tzw. podwójnego opodatkowania, opierające się na Modelowej Konwencji OECD. Międzynarodowe dwustronne umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania akcentują kwestię dotyczącą cen transferowych w szczególności w art.9, nawiązującym do podmiotów powiązanych oraz plan działań BEPS wskazujący narzędzia lokalnym władzom podatkowym w celu eliminacji przerzucania dochodów.

 

 

Transfer Pricing Manager w pełni wspiera przygotowywanie dokumentacji podatkowej w zakresie cen transferowych w konwencji 2019

 

 

Baza wiedzy

Baza wiedzy o cenach transferowych w jednym miejscu - https://dokumentacjepodatkowe.pl/